tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Partnerské projekty

Inovace a modernizace studijního oboru Prostředí staveb

Projekt inovace a modernizace studijního oboru Prostředí staveb, vzdělává nové odborníky uplatnitelné přímo ve stavební a projektové činnosti. Obohacuje stávající výuku 4 předmětů pomocí přímých vstupů odborníků ze 7 firem, které jsou partnerem projektu.

 

Inovace výuky studijního programu Stavební inženýrství

Tento projekt zahrnuje inovaci 20 odborných předmětů, které jsou součástí studijních oborů a vznik nových vzdělávacích modulů prostřednictvím nových studijních materiálů a odborných skript. Do projektu bude zapojeno 5 partnerů a další subjekty, které se budou podílet na samotné inovaci a větší provázanosti oboru s praxí.

 

Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji

Cílem projektu je vytvoření a následné ověření vzdělávacího programu pro Stavební inženýry v Moravskoslezském kraji směřujícího k jejich konkurenceschopnosti. Vznikne metodicky i obsahově zcela nový vzdělávací program, v rámci kterého budou vytvořeny metodiky a učební materiály s ohledem na inovační tendence ve stavebním průmyslu.

 

Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov

Cílem projektu je inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov. Toto posílení je založené na společné spolupráci mezi Fakultou stavební a Fakultou bezpečnostního inženýrství a zahrnuje inovaci 7 odborných předmětů, které se nacházejí ve studijních programech obou fakult.

 

Inovace studijního oboru Geotechnika

Cílem projektu je inovovat a modernizovat stávající bakalářský, magisterský a doktorský studijní obor Geotechnika v prezenční formě o aktivity, které zkvalitní úroveň praktické výuky a zvýší uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Projekt zahrnuje rozšíření nabídky 11 odborných předmětů studijního oboru Geotechnika v souladu s aktualizovanými potřebami praxe popořenými 5 spulupraujícími subkjekty s řad odborných firem.

 

Partnerství v pro české brownfieldy

Projekt „Partnerství pro české brownfieldy“ je zaměřen na intenzivní výměnu zkušeností v oblasti regenerací brownfieldu. Regenerace brownfieldu a městská obnova se staly hlavním tématem rozvoje našich měst a regionu, což klade nové požadavky na vzdělávání i praxi. V současnosti probíhá předávání znalostí a výměna zkušeností převážně na základě kontaktu mezi zainteresovanými odborníky, bez přípravy nové generace, která by nemusela znovu hledat již nalezené a zoptimalizované cesty.

 

Partnerství v oblasti stavebnictví a architektury

 

Partnerství v oblasti stavebnictví a energetiky