tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Jednou z oblastí soudního inženýrství je Rizikové inženýrství. V této oblasti stále stoupá poptávka po nových, rychlejších, spolehlivějších nástrojích a postupech pro dokazování objektivní pravdy. V činnosti souhrnně nazývané jako „stavebnictví“ se potýkáme s celou řadou rizik.
Rizikové inženýrství a management rizika jsou dvě velice úzce vzájemně provázané disciplíny lišící se náplní a cíly. Rizikové inženýrství přejímá od managementu rizika podněty a požadavky, následně pak analyzuje rizika. Management rizika s těmito riziky následně pracuje a ovládá je.


Seznam vybavení:

  • měřící přístroje používané při měření a vyhodnocování (nivelační přístroj, dálkoměr, mikroskop)
  • počítačové programy pro vyhodnocování rizika (rizikové analýzy) – PowerSim, Vensim (založeno na teorii systémové dynamiky

 

 

Cíle výzkumné skupiny:
Posouzení a popis stavebně technického stavu: rozhodnout kvalifikovaně o stavebně technickém a statickém stavu objektu dle informací o předmětné stavbě.
Stanovení ceny nebo škody: v návaznosti na vyhodnocení rizika je zpravidla na expertu a zejména pak na znalci požadováno vyjádření ve finančních prostředcích, tedy penězích.
Identifikace veškerých nežádoucích stavů na konstrukcích staveb nebo vliv staveb na své okolí z různých hledisek (management rizik).
Publikování výsledků v recenzovaných a impaktovaných časopisech.
 


Uložené přílohy