tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Výzkumná skupina se zaměřuje na problematiku energeticky efektivních budov. Mezi dílčí úkoly spadá problematika akustiky stavebních konstrukcí, a to zejména s vazbou na dřevěné budovy a konstrukční prvky na bázi dřeva. Do této kategorie spadají vícepodlažní dřevostavby. Kategorie těchto staveb nabízí širokou oblast výzkumu z pohledu energetiky, akustiky, statiky (tuhost konstrukce) a požární odolnosti. Jednou z možností jak vylepšit některé vlastnosti vícepodlažních dřevostaveb je použití dřevo - betonových spřažených konstrukcí.

 

 

 

Oblasti výzkumu:
Energeticky efektivní budovy.

Stavebně energetická a provozní koncepce budov.

Integrovaný návrh budov (budovy nové i budovy určené k rekonstrukcím, se zřetelem na problematiku industriálního území).

 

Výzkumná skupina:

Prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.

Ing. Markéta Černá, Ph.D.

Ing. Barbora Hrubá

Ing. Michal Kraus

Ing. Martin Medek

Ing. Jiří Winkler

 

Zahraniční odborník:

Doc. Ing. Pavol Ďurica, CSc., Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

 

 

Akustika a vzduchotěsnost budov

 

Stavební akustika

Naší specializací je měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí. Ovládáme špičkové Dánské měřicí zařízení Bruel & Kjær, kteréhož prostřednictvím dokážeme analyzovat nejrůznější akustické parametry.

 

Zaměřujeme se zejména na tyto úlohy:

 • Měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi v budovách (vnitřních dělicích konstrukcí - příček a stropů) dle ČSN EN ISO 140-4.
 • Měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí v budovách (ve směru vertikálním i horizontálním) dle ČSN EN ISO 140-7. Normalizovaný zdroj kročejového hluku je obvykle v místnosti nad nebo vedle chráněného prostoru, v některých případech i pod chráněným prostorem - např. provozovna v 1.NP a byt v 2.NP).
 • Měření neprůzvučnosti obvodových plášťů a jejich částí na budovách dle ČSN EN ISO 140-5, kontrola zvukové izolace oken - ověření kvality výrobku i montáže.
 • Hodnocení vzduchové neprůzvučnosti dle ČSN EN ISO 717-1.
 • Hodnocení kročejové neprůzvučnosti dle ČSN EN ISO 717-2.
 • Posouzení navržených stavebních konstrukcí objektu vzhledem k požadavkům na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost dle ČSN 73 0532.
 • Případné návrhy akustického zesílení stavebních konstrukcí.

 

Vzduchotěsnost staveb

Obsluhujeme měřicí zařízení BlowerDoor Minneapolis model 4, APT. Pro detekci netěsností slouží anemometr Airflow TA7. Data vyhodnocujeme pomocí software Tectite Express 3.6.7.0. Jsme certifikovanými měřiči za fakultu stavební VŠB-TU Ostrava v rámci Asociace Blower Door CZ. V součinnosti se zařízením BlowerDoor rovněž úspěšně využíváme diagnostiku za pomocí termovizní kamery.

 

Možné úlohy:

 • Blower door test - zjištění hodnoty intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa,
 • podtlaková/přetlaková zkouška,
 • detekce netěsností v konstrukci,
 • detekce netěsností v zařízeních.

 

Poster VZDUCHOTĚSNOST BUDOV, BLOWER DOOR TEST zde

 

Seznam výzkumných měření 

 

Blower Door testy v pasivních objektech, měření tepelné stability místností v zimním a letním období, sledování kvality vnitřního prostředí v domech s řízeným větráním, akustické vlastnosti dřevo - betonových stropů.

 

Publikace

 

[1] ČERNÍKOVÁ, Marcela, Barbora HRUBÁ, Jiří LABUDEK, Pavel ORAVEC a Silvia BAĎUROVÁ. Srovnávací měření průvzdušnosti obálky budovy pasivního domu. In: Structura 2011. Ostrava: FAST VŠB-TU Ostrava, 2011, s. 14-22. ISBN 978-80-248-2521-2.

[2] ČERNÍKOVÁ, Marcela, Pavel ORAVEC a Vladan PANOVEC. Měření tepelně technických vlastností skel okenních výplní po pěti letech užívání. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, řada stavební: číslo 1, rok 2012, ročník XII, řada stavební. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2012, s. 171-176. ISSN 1213-1962. Dostupné z: http://www.fast.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/fast/cs/okruhy/veda-a-vyzkum/odborna-cinnost-fakulty/sbornik-vedeckych-praci/archiv-vydanych-sborniku/sbornik-vsb-fast-2012-1.pdf

[3] HRUBÁ, Barbora. Komparativní měření průvzdušnosti obálky budovy pasivního domu. In: Juniorstav 2012: 14. odborná konference doktorského studia : sborník anotací : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební = 14th Professional Conference of Postgraduate Students : [collection of abstracts] : Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering : : 26.1.2012. Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012, x-x. ISBN 978-80-214-4393-8.

[4] KOZÁKOVÁ, Markéta a Darja KUBEČKOVÁ. Comparison of Heat Losses for Different Shapes and Size Volumes. In: Advanced Materials Research, Volumes 622-623, 2013: Selected, peer reviewed papers from the 2012 3rd International Conference on Manufacturing Science and Technology (ICMST 2012), August 18-19, 2012, New Delhi, India. Switzerland: Trans Tech Publications, 2013, s. 1601-1605. ISBN-13 978-3-03785-563-8. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.622-623.1601.

[5] KOZÁKOVÁ, Markéta a Darja KUBEČKOVÁ. Defining the size of chase in heat loss ganges in the shape of the size. In: Advanced Materials Research, Volumes 622-623, 2013: Selected, peer reviewed papers from the 2012 3rd International Conference on Manufacturing Science and Technology (ICMST 2012), August 18-19, 2012, New Delhi, India. Switzerland: Trans Tech Publications, 2013, s. 1591-1595. ISBN ISBN-13 978-3-03785-563-8. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.622-623.1601.

[6] KOZÁKOVÁ, Markéta a Darja KUBEČKOVÁ. Význam změn tvarů objektu na tepelných ztrátách objektu individuální výstavby. In: Structura 2012: 2. ročník mezinárodní stavební konference : energetika, ekologie, udržitelnost a Smart city : sborník prací ke konferenci : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební = VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering : 8.11.2012-9.11.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební, 2012, s. 288-293. ISBN 978-80-248-2879-4.

[7] KRAUS, Michal. Technologie variantního provedení konstrukce obvodového pláště. In: Juniorstav 2012: 14. odborná konference doktorského studia : sborník anotací : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební = 14th Professional Conference of Postgraduate Students : [collection of abstracts] : Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering : : 26.1.2012. Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012, x-x. ISBN 978-80-214-4393- 8.

[8] KRAUS, Michal a F. KONEČNÝ. The Evaluation of Nearly Zero Energy Building in the Czech Republic. In: Budovy a prostředí 2012: enviBUILD 2012. Brno: VUT, 2012, x-x. ISBN 978-80-214-4505-5.

[9] KRAUS, Michal a Darja KUBEČKOVÁ. Energetická a finanční náročnost budovy s nízkou spotřebou energie. In: Structura 2012: 2. ročník mezinárodní stavební konference : energetika, ekologie, udržitelnost a Smart city : sborník prací ke konferenci : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební = VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering : 8.11.2012-9.11.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební, 2012, s. 45-46. ISBN 978-80-248-2879-4.

[10] KUBEČKOVÁ, Darja. Integrovaný návrh progresivních stavebních konstrukcí, tvůrčí a inovační přístup. In: 36. Mezinárodní vědecká konference kateder a ústavů pozemního stavitelství: Brno 19.-21.9.2012. [Brno]: xxxx, 2012, s. 57-63. ISBN 978-80-214-4536-9. 

[11] MICHNOVÁ, Lenka, Marcela ČERNÍKOVÁ, Barbora HRUBÁ a Lubomír MARTINÍK. Mikroklima pasivní dřevostavby v závislosti na užívání objektu. In: Structura 2012: 2. ročník mezinárodní stavební konference : energetika, ekologie, udržitelnost a Smart city : sborník prací ke konferenci : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební = VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering : 8.11.2012-9.11.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební, 2012, s. 74-79. ISBN 978-80-248-2879-4.

[12] ORAVEC, Pavel a Michal HAMALA. Experimentální měření akustických vlastností spřažené dřevobetonové stropní konstrukce. In: Structura 2012: 2. ročník mezinárodní stavební konference : energetika, ekologie, udržitelnost a Smart city : sborník prací ke konferenci : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební = VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering : 8.11.2012-9.11.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební, 2012, s. 47-48. ISBN 978-80-248-2879-4.

[13] ORAVEC, Pavel, Michal HAMALA a Radovan ŘÍHA. Problematika prokreslování hmoždinek na vnější povrch ETICS. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, řada stavební: číslo 1, rok 2012, ročník XII, řada stavební. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2012, s. 103-112. ISSN 1213-1962. Dostupné z: http://www.fast.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/fast/cs/okruhy/veda-a-vyzkum/odborna-cinnost-fakulty/sbornik-vedeckych-praci/archiv-vydanych-sborniku/sbornik-vsb-fast-2012-1.pdf

 

Odkazy na zajímavé internet. stránky

 

www.iisbe.org <http://www.iisbe.org/>

www.cesb.cz <http://www.cesb.cz/>

 

pramen: archiv fast

 

 

 

  


Uložené přílohy