tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Výzkumná skupina bude řešit vybrané problémy v geotechnice a podzemním stavitelství. Bude řešena problematika určování napětí v primární železobetonové výztuži, problematika zabývající se seizmickou odezvou těžké vibrační techniky a seizmickou odezvou trhacích prací a problematika zabývající se experimentálním měřením statickou zatěžovací deskou. Jednotlivá témata budou řešena jak v teoretické rovině na základě matematického modelování, analytických výpočtů a parametrických studií, tak v rovině experimentálních měření. S výzkumnou skupinou v současné době intenzivně spolupracují někteří studenti oboru Geotechnika (Ing. Miroslav Pinka, Ing. Tomáš Höchsmann a Alice Hastíková),  rozvíjí se i zapojení dalších studentů (Ing. Jan Maršálek . – student doktorského studia oboru Geotechnika, Pavel Bureš a Ondřej Žárský – studenti 4. ročníku bakalářského studia oboru Geotechnika). Studijní skupina ve svých řadách ráda uvítá všechny zájemce o zapojení do výzkumu v oblasti deklarovaných nosných výzkumných oblastí. 

 

Cíle výzkumné skupiny:
• vytvoření postupu určování napětí v průřezu primární železobetonové výztuže podzemních liniových staveb a jeho předpokládaná verifikace s reálnou situací
• zobecnění dynamických účinků v horninovém prostředí od těžké vibrační techniky
• zobecnění dynamických účinků vyvolaných trhacími pracemi v blízké zóně (první desítky metrů) v oblasti podzemního stavitelství
• experimentální stanovení parametrů podloží (zemin popř. zemin vyztužených geokompozity)

 

 

Seznam vybavení:
• statická zatěžovací deska

• seizmické aparatury

• zkušební stand

• zhutňovací zařízení

• specializovaný geotechnický software (Plaxis 2D, Tunnel 3D, Foundation 3D, Midas GTS, Homogenizace)

Seznam výzkumných měření:
• seizmická měření
• měření statickou zatěžovací deskou

 


Uložené přílohy