tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

1. Konstrukce z patinujících ocelí
Vít Křivý, Miroslav Rosmanit
bližší informace naleznete ZDE

oblast výzkumu:
- hodnoty korozních úbytků
- vývoj ochranné patiny
- vliv koroze na únavovou odolnost
- diagnostika mostních konstrukcí

pracovní náplň:
- výzkum na reálných konstrukcích v CR i v zahraničí
- práce s diagnostickými prístroji (tloušťkoměry, Spider8, akcelometr)
- spolupráce s výzkumnými organizacemi (ÚFM AV CR, SVÚOM, IOK, NOVING)

 

2. Statická a dynamická odezva konstrukcí
Miroslav Rosmanit, Vít Křivý
bližší informace naleznete ZDE
 

oblast výzkumu:
- experimentální ověření odezvy konstrukcí a jejich částí
- statické a dynamické zatěžovací zkoušky
- reologické změny nosných konstrukcí a jejich vliv na únosnost a použitelnost

pracovní náplň:
- laboratorní testování, zkoušky in-situ
- uplatnění výsledků v praxi (zatěžovací zkoušky mostů a jiných konstrukcí)
- spolupráce s výzkumnými organizacemi (SVÚOM, IOK)
- spolupráce s Žilinskou univerzitou v Žilině

 

3. Extrémní klimatická zatížení konstrukcí
Vít Křivý, Miroslav Rosmanit

oblast výzkumu:
- zpracování a vyhodnocení měření vodní hodnoty sněhu z klimatologických stanic CHMÚ
- posuzování spolehlivosti stavebních konstrukcí vystavených účinkům klimatických zatížení

pracovní náplň:
- statistické zpracování a vyhodnocení dat
- terénní měření, práce s měřícími přístroji
- posudky spolehlivosti konstrukcí
- návrh opatření (revize normy CSN EN 1991)

 

4. Řešení interakce základů a podloží
Pavlína Matecková
bližší informace naleznete ZDE

oblast výzkumu:
- měření napětí a přetvoření základových konstrukcí a podloží
- využití kluzných spár pro eliminaci tření mezi základem a podložím
- predpínání základů

pracovní náplň:
- příprava laboratorního testování
- numerické modelování
- experimentální ověření napětí a přetvoření

 

5. Požární odolnost konstrukcí
Pavlína Matečková, Vít Křivý

oblast výzkumu:
- modelování teplotního pole
- pevnostní charakteristiky v závislosti na teplotě
- staticky neurcité konstrukce
- explozivní odprýsknutí betonu

pracovní náplň:
- laboratorní měření
- numerické modelování
- implementace výsledků měření do návrhu

 

6. Zesilování a sanace stávajících a historických konstrukcí
Pavlína Matečková, Miroslav Rosmanit, Vít Křivý

oblast výzkumu:
- předpínání zdiva
- sanace betonových konstrukcí
- zbytková životnost ocelových konstrukcí
- degradace drevěných konstrukcí
- pravděpodobnostní metody

pracovní náplň:
- měření na reálných konstrukcích
- numerické modelování
- laboratorní měření
- spolupráce s výzkumnými organizacemi (ÚFM AV CR, SVÚOM, IOK, NOVING)

 

7. Využití počítačové simulace pro efektivnější navrhování a posuzování spolehlivosti prvků a konstrukcí staveb
David Pustka
bližší informace naleznete ZDE
 

 

 

oblast výzkumu:
- vstupní data, histogramy
- zatížení a jejich kombinace
- kombinace účinku zatížení
- únosnost, únava, stabilita, užitnost, trvanlivost, požární odolnost

pracovní náplň:
- příprava podkladů pro normy nové generace
- tvorba software pro počítačovou simulaci

 

Aktivity skupiny:
1. Statická a dynamická zatežovací zkouška mostu z lepených lamelových nosníků – Huštěňovice (měření)
2. Prohlídka mostních a jiných významných konstrukcí Slovenska, měřící technika v praxi, návšteva zahraničního odborníka
3. Statická a zatežovací zkouška příhradového železničního mostu s prvkovou mostovkou – Žilina (účast na měření)